Tarieven - Gastouderbureau RoodkapjeMeerhoven

Laatste bewerking op 5 dec 2019
Ga naar de inhoud

Ons tarief is € 0,75 per uur per kind met een minimum van € 25,- en een maximum van € 100,- per maand.
 
Wat doen wij voor deze bureaukosten:
 
 
Onze diensten;        
 • Werving – Selectie
 
- werving gast,-/ opvangouder
- brochure, intake en informatiemap en kennismaking
- huisbezoeken, uitvoeren verplichte risico-inventarisatie en
  evaluatie-  en voortgangsgesprekken
- bemiddeling bij eventuele conflicten.
  
 • Opvang volgens ons pedagogisch beleidsplan.
 •     
 • Financiële afhandeling van de opvang;
 
  - betalingen van ouder naar gastouder loopt via Stichting
 derde gelden
 
  - versturen van facturen
 
  - uitbetalen van opvangvergoeding
 
  - verstrekken van een jaaropgaaf
 
 • Digitaal aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag.

 • Aanmelden gastouder bij het Landelijke register kinderopvang en begeleiding met GGD

 • Deskundigheidsbevordering;
 
   - intake –begeleiding nieuwe gastouders
 
   - gratis kinder-EHBO-opleiding (klik hier voor aanmelding)
 
- interactieve pedagogische website www.ffserieus.nl

- pedagogische weetjes uit het mandje van Roodkapje
   Meerhoven (zie weetjes)

- begeleiding bij opvoedingskwesties, problemen en
  calamiteiten, Pedagogische ondersteuning door onze
  helpdesk (pedagogische helpdesk )

- thema bijeenkomsten, relevante cursussen, lezingen en
  workshops (klik hier)

- nieuwsbrieven

- tegen kostprijs biedt Roodkapje Meerhoven de gastouder
  de mogelijkheid om met een (voor haar)

- speciaal ontworpen planbord + dagritmekaartjes te gaan
  werken (klik hier voor planbord)
 
 
  • Wij zijn een erkend leerbedrijf bij SBB, de gastouder
  kan zich inschrijven voor begeleiding van een stagiaire van
  de opleiding MBO 2 welzijn & zorg, voor meer informatie
  bel
  ons Tel. 040-291 22 33 of mail naar
       
    
 • Fiscaal
- Helpen bij de aanvraag kinderopvangtoeslag,
  bezwaarschriften, gerechtelijke procedures
     indien hiervoor extra kosten worden gemaakt
     deze 1 op een worden doorbelast.
- Wij zullen u dus een kostenfactuur sturen die evenwel
  even groot zal zijn als de door de belastingdienst
  of rechter toegekende proceskosten vergoed  
- Begeleiding bij aangifte inkomstenbelasting
  gastouder
- Informatie gastouder die een eigen onderneming
  wil starten, wilt u meer weten wat uw fiscale
     voordelen zijn, neem even contact op met
     tel: 06-42295095 eventueel kunnen wij u hierbij   
     begeleiden.

Wij krijgen dikwijls de vraag:

Wat doen jullie voor de bureaukosten die jullie in rekening brengen?

Wij zijn verantwoordelijk voor de vakkundige begeleiding van de gastouder van uw kinderen.

Wij moeten erop toe zien dat de gastouder handelt volgens ons pedagogisch beleidsplan, dat de opvangplek veilig en gezond is, dat de gastouder bij ons terecht kan met vragen van opvoedkundige aard, dat de gastouder kan omgaan met moeilijk opvoedbare en/of zieke kinderen en dat hij weet hoe te handelen bij ongelukjes. Wij hiervoor mensen in dienst hebben om dit allemaal mogelijk te maken, om controles uit te voeren bij de gastouder thuis, om de gastouder te begeleiden bij de controles door de GGD et cetera. Wij willen het niet op ons geweten hebben, dat er een kind de vijver in glijdt bij een gastouder omdat wij de risico-inventarisatie niet goed hebben uitgevoerd.

De gastouder wordt in staat gesteld om aanvullende cursussen tevolgen, wij organiseren themabijeenkomsten voor gastouders en vraagouders, voeren minimaal twee keer per jaar een huisbezoek uit bij de gastouder, de gastouder kan de pedagogische helpdesk bellen, de gastouder krijgt een map met informatie en ook op deze websites (zie ook ffserieus.nl) staat alles uitgebreid uitgelegd.

Verder zijn er nieuwsbrieven met leuke maar ook nuttige weetjes, een prachtige facebook-pagina, gratis aangifte inkomstenbelasting voor de actieve gastouder (voor eigen ondernemer zie voorwaarden). We helpen de vraagouders met het aanvragen en muteren van de toeslag kinderopvang, we maken voor hen bezwaar en we gaan zelfs in beroep bij de rechtbank als we vinden dat wij gelijk hebben en de belastingdienst niet.

Dat is wat we doen voor  € 0,75 per uur met een minimum van 25 Euro en een maximum van 100 Euro per maand.Terug naar de inhoud